Wymóg „akredytacji” dla jednostki certyfikującej narusza PZP

Posted on Posted in Informacje, Przepisy prawne

Kolejny Zamawiający zgodził się z argumentacją dowodzącą, że wprowadzanie do ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia wymogu przedstawienia certyfikatów zgodności wystawianych przez „akredytowane” jednostki certyfikujące dla zamówień nie dotyczących wyrobów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia jest naruszeniem zapisów ustawy Pzp, ponieważ dyskryminuje niektórych dostawców.

Przypominamy, że dla zamówień wyrobów objętych dobrowolną certyfikacją, Zamawiający może żądać zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, nie może jednak żądać „akredytacji” podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. W tym kontekście „akredytacja” odnosi się bowiem do uznania przez wyspecjalizowaną jednostkę, że jednostka certyfikująca jest uprawniona do dokonywania certyfikacji. Jest więc to właściwość jednostki certyfikującej a nie właściwość przedmiotu zamówienia. Zgodnie z powyższym Zamawiający może żądać tylko certyfikatów zgodności.

Tak stało się także w wypadku przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z montażem szafek ubraniowych do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu”. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. rozdz. III pkt 6. Zapis:

W odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli i elementów wyposażenia Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami, które będą użytkowane przez dzieci i pracowników szkoły, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby.

został zmieniony na następujący:

W odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli i elementów wyposażenia, które będą użytkowane przez dzieci i pracowników szkoły, Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami.