Procedura sprzedaży/zakupu wyposażenia dla placówek edukacyjnych

Posted on Posted in Komunikaty, Porady

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, którymi są dzieci i młodzież korzystające z wyposażenia, dyrektorzy szkół i innych placówek edukacyjnych zobligowani są do żądania certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości wyrobów.

Zgodnie z prawidłową procedurą sprzedaży/zakupu wyrobu/ów do placówek edukacyjnych dostawca powinien okazać oryginał certyfikatu/ów lub kopię certyfikatu/ów poświadczoną „za zgodność z oryginałem”; tego powinna żądać strona nabywająca meble i sprzęt rekreacyjno – sportowy.

W certyfikatach należy sprawdzić wymieniony typ wyrobu/ów poprzez jego identyfikację z wyrobem/ami nabywanym/ymi oraz datę ważności certyfikatu/ów.

W przypadku wątpliwości co do treści przedstawionych certyfikatów, nabywca powinien zwrócić się o wyjaśnienia do Jednostki Certyfikującej, która wydała certyfikat.

Powyższa procedura stosowana przy zakupie np.: stołów, krzeseł, szaf, regałów, tablic itp. dla szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych przyczyni się do nabywania mebli dobrej jakości, produkowanych zgodnie z wymaganiami właściwych norm – co ma wpływ na prawidłowy psychofizyczny rozwój uczniów, gdyż parametry techniczne tych norm zakładają dostosowanie zasad ergonomii do pomiarów antropometrycznych dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych; szczególnie ma to znaczenie w przypadku stanowiska pracy ucznia (stół + krzesło).