Komunikat z dnia 10.06.2010 r.

Posted on Posted in Komunikaty, Przepisy prawne

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. Nr 6 z 22.01.2003 poz. 69) – w odniesieniu do §9 ust. 3. „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty” Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC uprzejmie informuje, że w odniesieniu do mebli szkolnych oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych dla placówek edukacyjnych zastosowanie mają jedynie certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez „trzecią stronę” jakimi są akredytowane Jednostki Certyfikujące wyroby.

Uwaga! Producenci/importerzy/dostawcy mebli oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych dla szkół przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

Uzasadnienie

W/w Rozporządzenie odnosi się do całej infrastruktury w szkołach i placówkach edukacyjnych. Atesty powinny być wymagane w odniesieniu np.: do środków czystości, kredy, wykładzin itp.

W procesie certyfikacji są wymagane atesty higieniczności na materiały do produkcji wyrobu, jako jeden z warunków niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności. Wydając certyfikat zgodności z normami Jednostka Certyfikująca sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatów, w zakresie powtarzalności dobrej jakości wyrobów o właściwych parametrach ergonomicznych i bezpiecznych dla użytkowników. Powyższa interpretacja została zaakceptowana przez Radę ds. Certyfikacji, w której udział brał m.in. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jest zbieżna ze stanowiskiem MEN – Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w aspekcie weryfikacji w/w Rozporządzenia – gdzie jednoznacznie określony zostanie dokument dopuszczający do zakupów mebli i urządzeń rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla szkół i innych placówek edukacyjnych. Powyższe wynika również z wniosków z kontroli prowadzonych przez inspektorów PIH-u, SANEPID-u i GIS-u w szkołach i placówkach.