Interpretacja przepisów prawnych dotyczących wyposażenia dla placówek edukacyjnych

Posted on Posted in Informacje, Porady

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r., poz. 69) § 2 „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce …„, a w myśl § 9 ust. 2 „Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii” oraz ust. 3 „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty„.

Wymagania ergonomii są zawarte w odpowiednich normach. W świetle powyższego tylko certyfikat zgodności z normami może poświadczyć spełnienie ergonomii mebli szkolnych. Atest nie potwierdza wymagań ergonomii, odnosi się jedynie do higieniczności stosowanego w wyrobie materiału. Zatem atestu z certyfikatem nie można stosować zamiennie. Z uwagi na fakt, że w/w Rozporządzenie odnosi się do całej infrastruktury placówek edukacyjnych, należy rozgraniczać, które wyroby mogą mieć atesty np. kreda, środki czystości itp., a które – aby potwierdzić wymagania ergonomii i dobrą jakość – muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami tak, aby był spełniony warunek § 9 ust. 2.

  • antropometria jedna z metod badań antropologii polegająca na pomiarach części ciała ludzkiego;

  • ergonomiczność mebli do pracy dostosowanie konstrukcji mebli do budowy i proporcji ciała ich użytkowników z punktu widzenia zapewnienia optymalnych warunków wykonywania pracy (na podstawie pomiarów antropometrycznych dzieci i młodzieży);

  • grupy wzrostowe przedziały wzrostu dzieci i młodzieży (uczniów) odpowiadające numerom wielkości mebli szkolnych (stołów i krzeseł), zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007.

Certyfikaty zgodności z normami np. na stoły i krzesła uczniowskie potwierdzają warunek dostosowania tych mebli do potrzeb ergonomicznych uczniów w odpowiednich przedziałach wiekowych (wzrostowych) opracowanych w oparciu o pomiary antropometryczne dzieci i młodzieży – czego atesty nie uwzględniają!

Dlatego w odniesieniu do mebli szkolnych, przedszkolnych i innych dostawca powinien przedstawiać certyfikaty, a atesty na materiały wymagane w procesie certyfikacji wyrobów są jednym z elementów niezbędnych do udzielenia certyfikatu zgodności z normami. Dyrekcje szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych powinny żądać przy zakupie mebli aktualnych certyfikatów, będącymi potwierdzeniem „trzeciej, niezależnej strony” jaką są jednostki certyfikujące, że są to wyroby powtarzalne, spełniające wymagania ergonomii oraz dobrej jakości.

Wobec powyższego istnieje obowiązek wyposażania szkół w meble i sprzęt bezpieczny, spełniający wymagania ergonomiczne wg wymagań norm. Wymaga się od producenta lub dostawcy dostarczania wyrobu bezpiecznego, dobrej jakości – potwierdzonego certyfikatem zgodności z właściwymi normami.

W świetle powyższego Rozporządzenia niedopuszczalnym jest zakup mebli szkolnych czy urządzeń rekreacyjno-sportowych na boiska szkolne, przedszkolne, place zabaw itp. – na pod-stawie wystawianej przez producenta/importera/dostawcę/ DEKLARACJI ZGODNOŚCI.

Deklarację Zgodności w myśl Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) stosuje się w odniesieniu do wyrobów podlegających „Dyrektywom Nowego Podejścia” funkcjonującym w Unii Europejskiej zgodnie z którymi wyroby podlegają ocenie wymagań norm zharmonizowanych. Wiąże się to z obowiązkiem oznaczania przez producenta wyrobów symbolem CE.