FAQ

Posted on Posted in Informacje

W jakim zakresie odbywa się certyfikacja mebli, wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych, regałów magazynowych i sklepowych?
Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji wydaje Certyfikaty Zgodności, zgodnie z wymaganiami właściwych norm, uprawniające do znakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Certyfikacja wyrobów prowadzona jest według typu 3 PN-EN ISO/IEC 17067:2014, którego podstawowymi elementami są:

 • określenie próbki miarodajnej,
 • określenie właściwości wyrobu, które będą badane lub oceniane,
 • ocena procesu produkcyjnego i elementów systemu jakości,
 • ocena wyników badań wyrobu na podstawie raportów/sprawozdań z badań i /lub ocena wyników obliczeń statycznych wyrobu/ów,
 • podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania Certyfikatu Zgodności,
 • nadzór nad wydanymi Certyfikatami Zgodności, obejmujący ocenę: wyników badań, procesu produkcyjnego, systemu jakości, sposobu wykorzystania Certyfikatu Zgodności.

Jakie wyroby są podlegają certyfikacji?
Zakład Certyfikacji przeprowadza certyfikację wyrobów w oparciu o następujące programy certyfikacji:

 • PROCER – 01 Urządzenia magazynowe,
 • PROCER – 02 Meble,
 • PROCER – 03 Wyposażenie placów do zabaw i gier,
 • PROCER – 04 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych oraz do sportów wodnych i na wolnym powietrzu.

Jakie są wymagane dokumenty?
Klient starający się o uzyskanie Certyfikatu Zgodności przekazuje do Zakładu Certyfikacji 2 egzemplarze wypełnionego formularza Wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu i prowadzenie nadzoru nad Certyfikatem Zgodności wraz z następującymi dokumentami:

 • Dokumentacja techniczna umożliwiająca identyfikację wyrobu (katalogi, schematy, rysunki konstrukcyjne, opis techniczny itp.),
 • Raport/sprawozdanie z badań wyrobu wykonane przez laboratorium badawcze lub obliczenia statyczne wyrobu, wykonane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi lub upoważnione do tego firmy,
 • Instrukcja montażu, użytkowania, konserwacji wyrobu,
 • Atesty na stosowane materiały i surowce (np. atesty PZH na stosowane lakiery i tworzywa itp.),
 • Kopia certyfikatu na system zarządzania jakością Producenta (w przypadku jego posiadania),
 • Upoważnienie do reprezentowania Producenta (jeżeli Klientem nie jest Producent ale Upoważniony Przedstawiciel),
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez Producenta i/lub Upoważnionego Przedstawiciela (wypis z rejestru sądowego).

Jak wygląda ponowna certyfikacja?
Proces ponownej certyfikacji może nastąpić na Wniosek Klienta złożony przed terminem upływu ważności Certyfikatu Zgodności. Wskazane jest złożenie Wniosku na 2 miesiące przed upływem wymienionego terminu. W procesie ponownej certyfikacji Zakład Certyfikacji podejmuje te same działania co w procesie certyfikacji (po raz pierwszy). Po podpisaniu Umowy o warunkach stosowania Certyfikatu Zgodności i uregulowaniu należności za przeprowadzony proces ponownej certyfikacji, Klientowi przekazane zostają 2 egzemplarze Certyfikatu Zgodności o okresie ważności 4 lat.