Atest dla mebli szkolnych nie spełnia warunku ergonomii

Posted on Posted in Komunikaty, Porady, Przepisy prawne

Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC przypomina o posługiwaniu się aktualnymi Certyfikatami Zgodności przy sprzedaży mebli szkolnych i okazywaniu ich stronie nabywającej wyroby.

Z informacji otrzymanych z zewnątrz wynika, że organizatorzy przetargów często uznają przedstawione przez dostawców ATESTY zamiast CERTYFIKATÓW w odniesieniu do dostarczanych mebli szkolnych.

Obserwując powyższe zauważamy, że są to producenci, którzy produkują meble szkolne (stoły i krzesła) często jeszcze w oparciu o „starą” normę PN-ISO 5970:1994 – podczas gdy w 2007 r. wprowadzona została norma PN-EN 1729:2007. Producenci ci zaniżają standardy znajdujących się na rynku wyrobów, prowadząc niezdrową konkurencję w odniesieniu do tych, którzy poddają swoje wyroby procesowi certyfikacji i uzyskują CERTYFIKATY zgodności z normami funkcjonującymi aktualnie w kraju i w krajach UE.

ZC COBRABID-BBC raz jeszcze podkreśla, że w myśl § 2 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r., poz. 69) dyrekcja szkoły jest zobowiązana do zapewnienia dzieciom i młodzieży ergonomicznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.

Ergonomiczne warunki mogą być spełnione jedynie przez właściwe stanowisko pracy ucznia. Sformułowania w § 9 ust. 3 w/w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty” nie należy rozumieć jako zamiany jednego dokumentu jakim jest ATEST na drugi dokument tj. CERTYFIKAT. Należy rozróżniać, które wyroby w placówkach edukacyjnych mogą być nabywane po okazaniu ATESTU, a które CERTYFIKATU (gdyż Rozporządzenie MENiS odnosi się do całej infrastruktury szkoły) np. kreda, która jest wyrobem użytkowanym w szkole może mieć ATEST, natomiast stół uczniowski czy krzesło, gdzie warunki ergonomii odgrywają znaczną rolę (dostosowanie wymiarów mebli do wzrostu ucznia z uwagi na prawidłowe kształtowanie sylwetki ucznia będącego w wieku rozwojowym) powinien spełniać wymagania norm przedmiotowych (gdyż atesty higieniczności na materiały, z których są wykonane meble są tylko składnikami wymaganymi w procesie certyfikacji).

Dlatego producenci mebli szkolnych powinni zadbać, aby ich wyroby miały certyfikaty zgodności z normami – nie narażając odbiorców, którzy mają obowiązek wymagać od producentów/dostawców mebli okazywania CERTYFIKATÓW, gdyż tylko CERTYFIKATY potwierdzają, że wyroby spełniają warunki ergonomii, higieniczności, wytrzymałości, mają dobrą jakość – poprzez zgodność z wymaganiami właściwych norm i badań zapisanych w certyfikatach.

Uwaga! ATEST w odniesieniu do mebli szkolnych nie spełnia warunku ergonomii.

Dyrekcja szkoły oraz wszyscy odbiorcy mebli szkolonych powinni zwrócić uwagę na właściwą interpretację Rozporządzenia w tym zakresie w odniesieniu do mebli szkolnych, co wynika z troski o prawidłowy psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyeliminowanie wad postawy, które w przyszłości mogą prowadzić do trwałego kalectwa.

Z uwagi na warunki higieniczno – zdrowotne, w szkołach na terenie kraju na szeroką skalę są prowadzone kontrole mebli przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Służby kontrolne wymagają okazywania certyfikatów potwierdzających zakup właściwych mebli do placówek edukacyjnych, natomiast nie mogą uwzględniać atestów.

Uwaga! Analogicznie należy postępować w odniesieniu do sprzętu sportowego przeznaczonego do sal gimnastycznych, na boiska szkolne oraz urządzeń rekreacyjno – sportowych na place zabaw w szkołach, przedszkolach itp.