Aktualizacja certyfikatów

Posted on Posted in Komunikaty, Normy

Uwaga! Producenci/importerzy/dystrybutorzy/administratorzy/kontrolerzy urządzeń rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży na place zabaw.

W związku z pytaniami dotyczącymi „aktualizacji certyfikatów” na urządzenia rekreacyjno-sportowe, które w momencie zakupu miały aktualne certyfikaty i są zamontowane na placach zabaw – informujemy:

  1. Certyfikaty Zgodności dotyczące urządzeń rekreacyjno-sportowych dostawca uzyskuje na produkcję swoich wyrobów i powinien dostarczać nabywcom wraz ze sprzedażą tych urządzeń; zakupujący powinien ponadto żądać okazania aktualnych oryginałów certyfikatów, a razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z Jednostką Certyfikującą, która wydała te certyfikaty. Okres ważności certyfikatu wynosi 3 lata, po upływie którego dostawca może starać się o uzyskanie certyfikatu na wyroby dalej produkowane – poddając je ponownie procesowi certyfikacji.
  2. Inaczej wygląda sprawa zamontowanych urządzeń na placach zabaw, które zostały zakupione (z aktualnym certyfikatem w chwili nabycia), zainstalowane na placach zabaw i odebrane przez inwestora. Takie urządzenia rekreacyjno-sportowe mogą funkcjonować na placach zabaw do całkowitego ich zużycia, pod warunkiem przeprowadzania okresowych przeglądów, w celu weryfikacji ich stanu technicznego oraz prowadzenia bieżących napraw i konserwacji.

Przeglądy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji, obejmują:

  • Oględziny codzienne – umożliwiające stwierdzenie oczywistych zagrożeń, które mogą być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych,
  • Kontrolę obsługi – bardziej szczegółowe sprawdzenie sprawności i stateczności urządzeń pod kątem ich zużycia. Zaleca się wykonywanie kontroli z częstotliwością od 1 miesiąca do 3 miesięcy lub według instrukcji producenta.
  • Coroczną kontrolę główną – wykonywaną w celu ustalenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni, łącznie ze wszystkimi zmianami wynikającymi z oceny środków bezpieczeństwa, wpływu warunków atmosferycznych, ujawnienia butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa wynikających z dokonanych napraw, oraz dodanych lub wymienionych części.

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli urządzeń rekreacyjno-sportowych na place zabaw są zawarte w pkt. 4÷8 normy PN-EN 1176-7:2009.